Podanie prihlášky – bilingválne štúdium

Termín podania prihlášky:

Elektronicky: zákonný zástupca odošle vyplnenú prihlášku prostredníctvom školského informačného systému najneskôr do 14. marca základnej škole na potvrdenie hodnotenia. Riaditeľ základnej školy prihlášku elektronicky potvrdí bezodkladne tak, aby zákonný zástupca mohol podať prihlášku na vzdelávanie v zákonnej lehote do 20. marca na Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves.


V listinnej podobe: zákonný zástupca vyplní Prihlášku na SŠ na tlačive 056 MŠVVaŠ SR. Tlačivo nájdete aj na tomto našom webe. Podpísanú prihlášku riaditeľom základnej školy a oboma zákonnými zástupcami žiaka podá zákonný zástupca poštou alebo osobne do 20. marca na Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves. Pri podaní prihlášky poštou rozhoduje dátum na pečiatke pošty.

Tento termín určite nesmieš zmeškať! Všetko ostatné sa dá doriešiť dodatočne, ale bez včas podanej prihlášky Vám neskôr nebudeme mať ako pomôcť.

Elektronická prihláška

Prihlásiť sa budete môcť elektronicky prostrednictvom Vášho EduPage z pohodlia domova. Je to skvelá možnosť ušetriť si čas a námahu a podať prihlášku i keď na poslednú chvíľu (dokonca až v posledné dni, ktoré vychádzajú na víkend)

Pomôcka pre Vás:

Pozrite si návod EduPage-u.

Máte problémy?

Potrebujete s prihlásením pomôcť? Napíšte nám alebo nám zavolajte 0948 612 526


Papierová prihláška

Ak je pre Vás jednoduchšie vyplniť papierovú prihlášku, mohli by Vám pomôcť nasledujúce údaje:

Pomôcka pre vyplnenie časti Stredná škola na ktorú sa uchádzač hlási (Javorka):

  • Kód strednej školy z registra škôl a školských zariadení: 017151589
  • Názov strednej školy: Gymnázium, Javorová 16, 05201 Spišská Nová Ves
  • Kód študijného – učebného odboru: 7902 J 74
  • Názov študijného – učebného odboru: gymnáziumbilingválne štúdium
  • Termín prijímacej skúšky: 
  • Vyučovací jazyk: 200
  • Záujem o športovú triedu: 0
  • Záujem o školský internát: 0

Ak máte akékoľvek nejasnosti alebo pochybnosti, opýtajte sa.

Partneri

Zriadovateľ školy

Instagram logo

Cisco Networking Academy

Instagram logo

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach