OZ Javorka

Občianske združenie JAVORKA

OZ Javorka je organizácia, ktorá združuje rodičov, resp. zákonných zástupcov študentov Gymnázia na Javorovej ulici.

Cieľom OZ je v spolupráci s vedením školy, pedagogickými pracovníkmi školy, orgánmi štátnej správy a samosprávy zabezpečovať:

 • kvalitnú výchovu a vzdelávanie študentov školy na princípoch humanizmu a demokracie v súlade s pedagogickou teóriou.
 • ochranu práv, ktoré sú zabezpečené v Deklarácii práv dieťaťa UNESCO s dôrazom na rešpektovanie jeho osobnosti.
 • ochranu záujmov rodičov týchto študentov vyplývajúcu z ich zodpovednosti za výchovu a vzdelávanie detí v zmysle zákona o rodine.
 • ochranu učiteľov zodpovedných za výchovu a vzdelávanie.

Pri napĺňaní cieľa OZ Javorka okrem iného

 • sa podieľa na riešení výchovných a vzdelávacích problémov.
 • ochraňuje žiakov pred negatívnymi metódami vo výchovno-vzdelávacom procese, stresovými situáciami a pred ich nadmerným zaťažovaním v súlade s projektom Škola podporujúca zdravie, ktorý škola realizuje.
 • podieľa sa na ochrane zdravia študentov školy a podporuje ich zdravý telesný a psychický vývin.
 • zhromažďuje námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovno-vzdelávacieho procesu a spolupracuje pri ich riešení.
 • pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávania spolupracuje so zriaďovateľom, orgánmi štátnej správy a samosprávy, resp.štátnou školskou inšpekciou.
 • usiluje sa o zabezpečovanie racionálneho stravovania študentov školy v školskej jedálni.
 • napomáha rozvoju športovej a záujmovej činnosti študentov v čase mimo vyučovania.
 • spolupracuje pri zabezpečovaní významných kultúrnych a spoločenských aktivít a udalostí v škole.
 • podporuje rozvoj medzinárodných stykov medzi Gymnáziom na Javorovej ulici a školami podobného typu v zahraničí.

Viac sa o Občianskom združení Javorka môžete dozvedieť v stanovách.

JAVORKA-ZR Stanovy.docx

OZ Javorka a 2% z dane

Ďakujeme Vám, že sa zaujímate o možnosť i takýmto spôsobom podporiť Vaše/naše deti! Všetky potrebné informácie ako i dokumenty budú stále včas zverejnené v aktualitách

Partneri

Zriadovateľ školy

Instagram logo

Cisco Networking Academy

Instagram logo

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach