Vnútorný režim CVČ

  1. Centrum voľného času pri gymnáziu (ďalej CVČ) je v činnosti počas celého školského roka, okrem dní pracovného pokoja, štátnych sviatkov a letných prázdnin. Záujmová činnosť začína 1.októbra a končí 30.júna v príslušnom školskom roku.
  2. Priama výchovná činnosť v CVČ začína od 13:30 a končí najneskôr o 19:30 a je vykonávaná v priestoroch školy (odborné učebne, učebne tried, telocvičňa, športoviská areálu školy) s výnimkou záujmovej činnosti zameranej na turistiku, resp. cestovanie.
  3. Činnosť CVČ sa riadi výchovným plánom aktuálneho Výchovného programu CVČ. Jedna vyučovacia hodina trvá 60 minút, pričom prestávky v činnosti stanovuje vedúci útvaru podľa náročnosti činnosti v záujmovom útvare.
  4. Výchovno-vzdelávacie aktivity v záujmových útvaroch CVČ sú zabezpečované pedagogickými zamestnancami gymnázia a vykonávajú sa podľa stanoveného časového rozvrhu. Tento rozvrh sú povinní dodržiavať tak členovia záujmových útvarov ako aj vedúci záujmových útvarov.
  5. Za bezpečnosť žiakov a pedagogický dozor zodpovedajú vedúci záujmových útvarov. Každý člen záujmového útvaru je povinný dodržiavať školský poriadok pre CVČ.
  6. Každý člen záujmového útvaru je povinný využívať zariadenia a materiálne vybavenie školy spôsobom na to presne určeným a šetrne sa správať k zariadeniu učební, resp. priestorov školy. Prípadné poruchy, chyby, resp. neúplnosť pracoviska ohlási vedúcemu záujmového klubu bezodkladne.
  7. Člen záujmového útvaru preberá zodpovednosť za škody na majetku školy spôsobené nedbanlivou manipuláciou alebo úmyselným poškodením. Náhradu týchto škôd je následne povinný finančne uhradiť (príp. jeho zákonný zástupca).

Partneri

Zriadovateľ školy

Instagram logo

Cisco Networking Academy

Instagram logo

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach