História a súčasnosť

Gymnázium vzniklo transformáciou zo základnej školy 1. 9. 1992. V prvom roku boli otvorené dve triedy osemročného a jedna trieda štvorročného štúdia so zameraním na cudzie jazyky. Neskôr bola ponuka zameraní rozšírená o zameranie na informatiku.

Javorka sa od svojho vzniku na základe svojho zamerania profilovala na centrum jazykového vzdelávania, čo v roku 2001 viedlo k myšlienke ponúknuť svoje možnosti okrem vlastných žiakov aj širokej verejnosti. Tak pri gymnáziu vznikla štátna jazyková škola, ktorá ponúka vyše 50 kurzov v 6 cudzích jazykoch.

Dôležitým impulzom pre rozvoj školy v rámci svetového vývoja informačných a komunikačných technológií bolo zapojenie do projektu INFOVEK v roku 1998 a následné otvorenie sieťovej akadémie v rámci projektu CISCO Networking Akademy Program.

Od školského roku 2011/2011 ponúkame nový odbor – bilingválne štúdium v anglickom jazyku. Výučba cudzích jazykov je podporovaná pobytmi v zahraničí. Od roku 2014 sa gymnázium zapája do tréningových kurzov spojených s pobytom študentov v krajinách Európskej únie, ktoré sú financované z projektu Erasmus+.

Snažíme sa vytvárať podmienky pre rozvoj zručností študentov a získanie kompetencií nevyhnutných pre budúce povolanie. V oblasti technologických zručností naše snahy prepojiť vzdelávanie s praxou vyústili do partnerstva s asociáciou IT VALLEY Košice a zriadenia vzdelávacej akadémie MikroTik v školskom roku 2014/2015.

Partneri

Zriadovateľ školy

Instagram logo

Cisco Networking Academy

Instagram logo

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach