Školský vzdelávací program

Štátne vzdelávacie programy vymedzujú všeobecné ciele škôl a kľúčové kompetencie vo vyváženom rozvoji osobnosti žiakov a rámcový obsah vzdelania. Štátne vzdelávacie programy sú východiskom pre vytvorenie školských vzdelávacích programov škôl, kde sa zohľadnia špecifické regionálne podmienky a potreby. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo štátne vzdelávacie programy pre rôzne typy škôl.

Aktuálne znenie nášho školského vzdelávacieho programu, ako i učebné plány oboch odborov a prislúchajúce poznámky k nim nájdete v priložených dokumentoch:
Školský vzdelávací program, Javorka 2019-2020.pdf
Učebný plán pre bilingválne štúdium.pdf
Poznámky k UP pre iŠkVP – bilingválne štúdium.pdf
Učebný plán pre 8. ročné štúdium.pdf
Poznámky k UP pre pre iŠkVP – 8-ročné štúdium.pdf

Ponúkame Vám niektoré informácie:

Kto sme?

Sme prvé porevolučné gymnázium na Slovensku s osemročným študijným plánom zameraným na výučbu cudzích jazykov a informatiky. Dosahujeme vynikajúce umiestnenia a získavame ocenenia vo vedomostných súťažiach a predmetových olympiádach. Zapájame sa do väčšiny aktivít v rámci mesta a okolia.

Prečo existujeme, čo je naším poslaním?

Gymnázium vychováva všestranne rozvinutú osobnosť. Aktívnu, samostatnú a tvorivú. Pripravuje študenta na maturitnú skúšku v súlade s cieľovými požiadavkami na vedomosti maturantov dosiahnutím úplného stredného vzdelania a pripravuje študentov predovšetkým na štúdium na vysokej škole. Naším poslaním je pripraviť študentov na využívanie všetkých informačných zdrojov rozvíjaním ich schopností vyhľadávať, hodnotiť a využívať rôzne zdroje informácií proklamovaním konceptu individuálnej slobody a prístupu k informáciám ako základu pre efektívne a zodpovedné občianstvo.

V čom sme iní, ako ostatné školy?

Odlišnosťou od iných stredných škôl je, že sa tu kontaktujú 10-roční študenti prím s 19-ročnými študentmi maturitných ročníkov. Prostredie vzájomnej tolerancie a spolupráce je prínosom pre všetky vekové kategórie. Dostávajú tu možnosť už 10-ročné deti vzdelávať sa v intelektuálne vyrovnanom kolektíve. Vzdelanostná úroveň študentov jednotlivých tried umožňuje rýchlejšie napredovanie a dôkladnú prípravu študentov na úspešné zvládnutie prijímacích skúšok na vysoké školy. Naša škola má dobrý kolektív, ktorý je ochotný neustále sa vzdelávať a presadzovať nové trendy vo výchove a vzdelávaní. Významnou súčasťou našej školy je Štátna jazyková škola.

Čo chceme a o čo sa snažíme?

Úsilím všetkých pedagógov je, aby žiaci s radosťou chodili do školy, cítili sa v nej dobre, aby boli úspešní v každej životnej situácií, aby robili dobré meno sebe aj škole. Snažíme sa, aby žiaci prežívali v našej škole pestrý a plnohodnotný život bez strachu, drog a násilia. Snažíme sa, aby sme patrili k uznávaným školám v meste i okolí, aby s našou prácou a jej výsledkami boli spokojní všetci partneri školy. Chceme získať čo najviac kvalitných študentov.

Profil absolventa

Absolvent našej školy bude :

 1. mať komunikačné schopnosti a spôsobilosti – to znamená, dokáže sa ústne a písomne vyjadrovať, vysvetľovať, čítať s porozumením, vyhľadávať, uchovávať a používať informácie, tvoriť informácie, a to aj v cudzích jazykoch,
 2. mať personálne a interpersonálne schopnosti – t.j. bude spôsobilý zdokonaľovať svoju výkonnosť, bude schopný racionálne a samostatne sa celý život vzdelávať, učiť sa, kontrolovať, regulovať svoje správanie, pracovať v tíme, starať sa o svoje zdravie a životné prostredie, bude schopný uznávať ľudské práva a slobody.
 3. mať schopnosti tvorivo a kriticky riešiť problémy – t. j. identifikovať ich, analyzovať, navrhovať riešenia, spätne ich zhodnocovať a učiť sa z nich, vedieť pracovať aj v náročných, záťažových podmienkach, pracovať s modernými informačnými technológiami t. j. s osobným počítačom, internetom schopný formovať občiansku spoločnosť – ide o schopnosť občanov prispievať na miestnej, štátnej, európskej i globálnej úrovni k rozvíjaniu demokratického systému spoločnosti, k trvale udržateľnému hospodárskemu a sociálnemu rozvoju štátu so zodpovednosťou voči životnému prostrediu a zachovaniu života na Zemi.

Silnými stránkami našej školy sú:

 1. kvalifikovaný pedagogický zbor
 2. vynikajúce umiestňovanie absolventov na vysoké školy
 3. dobrý imidž školy
 4. vybavenosť školy výpočtovou a didaktickou technikou
 5. Štátna jazyková škola
 6. CISCO
 7. tvorba školského časopisu
 8. informačne bohatá webová stránka
 9. zaujímavé mimoškolské aktivity
 10. krúžková činnosť
 11. ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov
 12. realizácia projektov a grantov.

Hlavným kritériom pre nás bude spokojnosť žiakov, rodičov , učiteľov a kvalitné výsledky študentov na súťažiach a prijímacích pohovoroch na vysoké školy.

Partneri

Zriadovateľ školy

Instagram logo

Cisco Networking Academy

Instagram logo

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach