Stredoškolská odborná činnosť (SOČ)

Milí študenti,

aj v tomto školskom roku sa môžete zapojiť do ďalšieho ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti

Stredoškolská odborná činnosť je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, skúseností a talentu mládeže.

Súťaž Strednej odbornej činnosti sa uskutočňuje formou súťažných prehliadok najlepších prác – riešení teoretických a praktických úloh z oblasti prírodných vied, techniky, zdravotníctva, spoločenských vied a iných. Súťažné odbory sa každoročne vyberajú a spresňujú v obsahovom a organizačnom usmernení Stredoškolskej odbornej činnosti, ktoré vydáva odborný garant súťažných prehliadok, ústredná komisia Stredoškolskej odbornej činnosti. Súťažné prehliadky sa konajú v školských, krajských (ak je treba, tak aj v regionálnych kolách) a v celoštátnom kole. Organizujú sa  v školských objektoch.

Riadenie súťaže

Súťaže na jednotlivých úrovniach riadia odborné komisie.    

Účasť žiakov v súťaži Stredoškolskej odbornej činnosti je dobrovoľná.

Na školskú súťažnú prehliadku sa jednotlivec alebo kolektív môže prihlásiť:

  • a)  s riešením problému alebo úlohy, ktoré spracuje písomne v úradnom jazyku
  • b)  s návrhom technického zariadenia, resp. s časťou funkčného modelu alebo zariadenia a pod., ktoré vyhotoví aj s písomnou časťou práce
  • c)  s návrhom učebnej pomôcky s didaktickým využitím, ktorý vyhotoví aj s písomnou časťou. Návrh učebnej pomôcky by mal byť aj časťou príloh.

Účasť na súťažnej prehliadke je podmienená skorým  odovzdaním písomnej práce, resp. návrhu zariadenia, termíny jednotlivých kôl budú zverejňované priebežne podľa pokynov okresnej komisie SOČ.

Najlepšie práce z nižšieho kola súťažnej prehliadky postupujú do vyššieho kola súťažnej prehliadky na základe rozhodnutia odbornej hodnotiacej komisie podľa postupového kľúča.

Prihlásenie do súťaže on-line:

https://siov.sk/sutaze/stredoskolska-odborna-cinnost/, práce do On-line systému vkladať len vo formáte pdf).

Metodiku práce nájdete na stránke siov.sk

Vyhlásené súťažné odbory 46. ročníka súťaže SOČ  v školskom roku 2023/2024 :

01 – Problematika voľného času*

02 – Matematika, fyzika, štatistika

03 – Chémia, potravinárstvo

04 – Biológia

05 – Životné prostredie, geografia, geológia

06 – Zdravotníctvo,  farmakológia

07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)

08 – Cestovný ruch,  hotelierstvo, gastronómia

09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava

10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia, interiérový dizajn

11 – Informatika

12 – Elektronika, hardware, mechatronika

13 – História, filozofia, právne vedy

14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

15 – Ekonomika a riadenie

16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

17 – Pedagogika, psychológia, sociológia

*Pozn.: Tematika prác musí mať charakter voľno časových aktivít s dôrazom na výchovné a cielené využívanie času, ak nemá, tak je potrebné ju zaradiť do iného odboru.

Máš talent? Vieš aktívne riešiť problémy a problémové úlohy? Chceš si prehĺbiť svoje vedomosti, individuálne schopnosti a zručnosti? Si schopný aplikovať získané vedomosti v praxi? Chceš zmysluplne využiť svoj voľný čas? Chceš získať body, ktoré ti pomôžu k prijatiu na tvoju vysokú školu?

Tak sa zapoj tým, že si vyberieš tému a vytvoríš prácu, ktorú dokážeš prezentovať a obhájiť pred odbornou komisiou a v prípade úspechu v školskom kole reprezentovať školu v ďalších kolách SOČ.

Partneri

Zriadovateľ školy

Instagram logo

Cisco Networking Academy

Instagram logo

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach