Poradenstvo pre študentov

PaedDr. Gabriela Zahurancová ( kabinet SJL –NEJ na I. poschodí )

Konzultačný deň: dohodneme s konkrétnym študentom podľa rozvrhu

Potvrdzovanie prihlášok na vysoké školy:

  • utorok – 1. a 2. vyučovacia hodina
  • streda – 3. a 4. vyučovacia hodina
  • štvrtok – 3.,4. a 5. vyučovacia hodina

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke:

Poslaním systému výchovného poradenstva je poskytovanie psychologickej a pedagogickej odbornej starostlivosti študentom.

Výchovný poradca v spolupráci s psychológom a s koordinátormi (prevencie, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, environmentálnej výchovy) pri ochrane študentov pred negatívnymi sociálno – patologickými jav­mi:

  1. realizujú rozvoj oblasti humanitného vzdelávania a výchovy
  2. venuje sa pozornosť hodnotovej orientácii mladých ľudí, úzko súvisiacej s medziľudskými vzťahmi v našej spoločnosti
  3. predchádzanie všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, intolerancie, rasizmu a sociálno – patologických prejavov
  4. pomoc pri realizácii preventívnych programov v súlade s Národným programom boja proti závislostiam
  5. poskytovanie informácií o možnostiach štúdia na vysokých školách

Ďalšie informácie zverejníme priebežne počas šk. roka.

Partneri

Zriadovateľ školy

Instagram logo

Cisco Networking Academy

Instagram logo

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach