Školská jedáleň

INFORMÁCIA O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

1. Strava bude vydávaná iba na základe stravných lístkov, ktoré stravník obdrží vždy na začiatku mesiaca, ktoré je potom potrebné označiť menom a triedou stravníka. Stravné je potrebné uhradiť do 10. dňa v mesiaci. Úhrada stravného bude realizovaná:

  1. poštovou poukážkou
  2. bezhotovostným prevodom – č. účtu 7000222 510/8180 Štátna pokladnica.

Prípadne preplatky, nedoplatky na stravnom sa prenášajú do ďalšieho mesiaca.

2. Stravník sa môže odhlásiť zo stravy deň vopred. Pri odhlasovaní je stravník povinný doložiť vedúcej školskej jedálne stravné lístky za odhlásené dni. Prihlásiť, alebo vyhlásiť zo stravy sa môžu stravníci v školskej jedálni, kde je zavedená evidencia prihlasovania a vyhlasovania, alebo na tel. č. 0903 649 705. Tieto stravné lístky musia byť označené menom a triedou stravníka. Ak je stravník odhlásený telefonicky, tieto stravné lístky doloží dodatočne.

3. Stravné lístky a poštové poukážky sa poskytujú v kancelárií vedúcej školskej jedálne, vždy počas veľkej prestávky.

4. Prihlásení stravníci, ktorí si zabudli lístok, si budú môcť obed vyzdvihnúť o 14,00 hod. Pri opakovanom zabudnutí lístka obed nebude žiakovi vydaný, ak nevrátil predchádzajúci lístok.

Doplňujúce informácie:

Cena za dennú stravnú jednotku platná k 1. 1. 2023:

  • stravníci od 11 do 15 rokov: 1,70 eur (finančný náklad na nákup potravín) + 0,30 eur (réžia) = 2 eur
  • stravníci od 15 do 19 rokov: 1,90 eur (finančný náklad na nákup potravín) + 0,30 eur (réžia) = 2,20 eur

Partneri

Zriadovateľ školy

Instagram logo

Cisco Networking Academy

Instagram logo

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach