Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023

Milí uchádzači o štúdium na Javorke, vážení rodičia, zverejňujeme zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre jednotlivé odbory:

Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne v súlade s § 68 ods. 1 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Potvrdenie o nastúpení, resp. nenastúpení je potrebné doručiť na školu od 18. 5.2022 cez Edupage, resp, naskenované mailom na skola@gjavsnv.edu.sk.

Zákonný zástupca uchádzača najneskôr 23. mája 2022 (23:59 hod.) doručí písomné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení uchádzača na vzdelávanie.

Uchádzači, ktorí boli neprijatí pre nedostatok miesta, majú možnosť byť prijatí na miesta uchádzačov, ktorí nepotvrdia nástup, ak do 5 dní od doručenia rozhodnutia o neprijatí zašlú odvolanie.

(Vzor odvolania a potvrdenia o nastúpení resp. nenastúpení na vzdelávanie sme Vám odoslali v správe prostredníctvom EduPage .)

Ak sa uvoľní miesto, vydá riaditeľka školy nové rozhodnutie o prijatí uchádzačovi, ktorý je ďalší v poradí, v prípade, že zákonný zástupca podal odvolanie v zákonnej lehote.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. 0948 612 526.

PaedDr. Ingeborg Skalská, riaditeľka školy

Partneri

Zriadovateľ školy

Instagram logo

Cisco Networking Academy

Instagram logo

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach