Polročná klasifikácia

Veru tak! Polrok sa nezadržatelne blíži a s ním aj samotné hodnotenie výsledkov študentov za 1. polrok.

Preto by bolo dobré ustriehnuť si zopár termínov:

Uzatvorenie klasifikácie: utorok 25. januára 2022

Klasifikačné porada: streda 26. januára 2022

Odovzdávanie výpisov známok: prebehne elektronicky v pondelok 31. januára. Výpis dostanú rodičia a žiaci do svojho konta v EduPage

a konečne jedna potešujúca správa pre študentov

polročné prázdniny: piatok 4. februára 2022

Doplňujúce informácie:

Podľa § 55 ods. 10 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v posledný vyučovací deň 1. polroka školského roka vydá triedny učiteľ žiakovi výpis klasifikácie prospechu a správania žiaka za 1. polrok. Nakoľko výpis klasifikácie v zmysle zákona nie je verejnou listinou, neobsahuje ani odtlačok pečiatky ani podpis riaditeľa školy.

Ak má plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo zástupca zariadenia záujem o vydanie vysvedčenia za I. polrok (napríklad maturantov k tomu vyzývajú niektoré VŠ), musí si podať písomnú žiadosť. (Vzor žiadosti nájdete v Dokumentoch na stihnutie)

Riadne vysvedčenie za prvý aj druhý polrok dostanú všetci žiaci na konci školského roka.

Partneri

Zriadovateľ školy

Instagram logo

Cisco Networking Academy

Instagram logo

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach