Informácie pre žiakov a ich rodičov (zákonných zástupcov) k celoslovenskému testovaniu T9 v šk. r. 2022/23

Termín testovania:

Celoslovenské testovanie žiakov T9 sa uskutoční dňa 22. marca 2023  (streda) v súlade s platným znením § 155 a 156 zákona č. 245/2008 vo všetkých základných školách, gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom (žiaci 4. ročníka osemročného vzdelávacieho programu) a gymnáziách s päťročným vzdelávacím programom, vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Testovanie sa uskutočňuje za účelom poskytnúť spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania, objektívne porovnať výkony jednotlivých žiakov a poskytnúť im tak informáciu o ich výkone v testoch z jednotlivých predmetov, na základe výsledku v testovaní môže byť žiak prijatý na strednú školu bez prijímacej skúšky, (ak túto možnosť zaradí riaditeľ strednej školy do podmienok prijímacieho konania v súlade s § 65 ods. 5 školského zákona).

Testované učivo zodpovedá príslušným vzdelávacím štandardom testovaných predmetov deklarovaných v Štátnom vzdelávacom programe pre nižšie stredné vzdelávanie.

Náhradné testovanie sa uskutoční 4 apríla 2023 (štvrtok) na ZŠ Považskej 12, Košice. Je určené žiakom, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť testovania v riadnom termíne. Po komunikácii so zákonnými zástupcami jednotlivých žiakov škola pri prihlasovaní žiaka uvedie, či sa na testovaní v náhradnom termíne zúčastní. Ak sa nezúčastní, uvedie dôvod neúčasti.

Povolené pomôcky: modré guľôčkové pero, kalkulačka(ktorá umožňuje základné počtové výkony a nedokáže vykresľovať grafy, zjednodušovať algebrické výrazy obsahujúce premenné, počítať korene), rysovacie pomôcky (ceruzka, kružidlo, uhlomer, pravítko)

Zakázané pomôcky: mobilné telefóny, smart hodinky, iné elektronické zariadenia mat.-fyz. tabuľky, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

V nižšie uvedených odkazoch nájdete dokumenty k tomuto testovaniu:

https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

Špecifikácia testu z matematiky

https://www2.nucem.sk/dl/5360/T9_2023_specifikacia%20testu_MAT.pdf

Špecifikácia testu zo slovenského jazyka a literatúry

https://www2.nucem.sk/dl/5359/T9_2023_specifikacia%20testov_VUJ.pdf

Časový harmonogram

Matematika –  certifikačný test

08.00 – 08.10 h (10 minút)       – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie  odpoveďových hárkov z matematiky

08.10 – 08.20 h (10 minút)      – rozdanie testov, oboznámenie sa s  testom

08.20 – 09.50 h (90 minút)      – administrácia testu z matematiky

09.50 – 09.55 h (5 minút)         – zozbieranie testov a OH

09.55 – 10.20 h (25 minút)       – prestávka

Slovenský jazyk a literatúra – certifikačný test

10.20– 10.25 h (5 minút)           – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH zo slovenského jazyka a lit.

10.25– 10.35 h (10 minút)        – rozdanie testov, oboznámenie sa s testom zo slov. jazyka

10.35 – 11.45 h (70 minút)      – administrácia testu zo slovenského jazyka a literatúry

11.45 – 11.50 h (5 minút)         – zozbieranie testov a OH

11.50                                         – koniec testovania                                                                                                                       

 Žiaci po ukončení testovania odchádzajú po obede domov.    

Partneri

Zriadovateľ školy

Instagram logo

Cisco Networking Academy

Instagram logo

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach